Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene Voorwaarden                                                       

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Marieke van de Ridder, rouwspreker en -schrijver (Rouwspreker) en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.

b. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Rouwspreker mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.

c. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Rouwspreker worden aangeboden, zoals het geven van vorm en inhoud aan ceremonies, het voorgaan in en spreken tijdens ceremonies, het uitvoeren c.q. leiden van ceremonies, voordrachten houden, het schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie, het begeleiden bij schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie.

d. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door Rouwspreker schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 3 Correspondentie

De opdrachtgever verplicht zich tot het doorgeven van juiste adres en correspondentie gegevens zodat ervan uit gegaan kan worden dat emailberichten ontvangen zijn. Onjuiste en/of onvolledige email/adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 4 Derden

Is het nodig dat er voor het uitvoeren van de opdracht door Rouwspreker derden worden ingeschakeld, zal Rouwspreker vooraf overleggen met opdrachtgever. Rouwspreker zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van deze derden. Rouwspreker is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke partij.

Artikel 5 Aanspraak

Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen wanneer Rouwspreker niet binnen 365 dagen na het uitvoeren van de opdracht schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Artikel 6 Geheimhouding

Rouwspreker verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen zijn in euro’s en incl. reiskosten tot 50 km om het vestigingsadres. Hierbuiten wordt een kilometerprijs berekend € 0,29

Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening NL45 INGB 0671 4456 26 ten name van v.o.f. van de Ridder – van den Pol te Putten, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Rouwspreker maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rouwspreker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Annulering

Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft Rouwspreker het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

Artikel 9 Overmacht

Rouwspreker verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Rouwspreker haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van Rouwspreker of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Rouwspreker zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Rouwspreker haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Artikel 10 Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen Rouwspreker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden, 1 oktober 2020

Marieke van de Ridder, rouwschrijver en -spreker

06 107 087 71 | Marieke@rouwspreker.com | www.rouwspreker.com

IBAN NL45 INGB 0671 4456 26 | KvK 50870791

gepubliceerd 1 oktober 2020